Algemene voorwaarden

  1. Een bestelling, ook die genoteerd door derden, is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Annulering van de bestelling kan tot uiterlijk 7 dagen na de plaatsing van de bestelling. Eventueel betaalde voorschotten worden in dat geval niet terugbetaald.
  2. Diensten worden geleverd binnen de in de overeenkomst vermelde termijn.
  3. De Klant dient te zorgen dat de diensten door de dienstverlener op een normale manier kunnen geleverd en geïnstalleerd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo ondermeer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de Klant ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van de Dienstverlener te vergoeden.
  4. De Klant dient de geleverde diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele gebreken moeten zo snel mogelijk en ten laatste 14 kalenderdagen na de levering door middel van een aangetekend schrijven aan de dienstverlener worden gemeld. Na die termijn staat de dienstverlener enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, voor zover de goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover de dienstverlener de gebreken kende of behoorde te kennen. De Klant verwittigt de Dienstverlener uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen, na het ontdekken van het verborgen gebrek, van het bestaan van het verborgen gebrek door middel van een aangetekend schrijven met een getailleerde beschrijving van het gebrek. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de Klant niet op.
  5. Met uitzondering van hetgeen is omschreven in het vorige artikel, is de dienstverlener niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte diensten, behalve in geval van zware fout of opzet. De aansprakelijkheid van de dienstverlener is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde diensten. In geen geval kan de dienstverlener worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de Klant als aan derden.  De Dienstverlener draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de fout van aangestelden, zelfs niet in geval van opzet of zware fout. De Klant dient in dat laatste geval de aangestelde rechtstreeks aan te spreken.
  6. Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur betaalbaar binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een jaarlijkse intrest van 12% en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 500 EUR. Elke wanbetaling brengt de opeisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft de Dienstverlener het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.
  7. Wanneer de Klant zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de dienstverlener het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.
  8. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.